godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Poradnik Interesanta

Poradnik Interesanta

  Sposoby wszczynania postępowań

Postępowanie sądowe nie jest jednorodne, obejmuje szereg różnych jego rodzajów. Poniżej znajdują się jedynie ogólne informacje. Postępowanie sądowe wszczynane jest:

1. co do zasady w drodze pisemnej, za pomocą pisma procesowego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych, przygotowywanego przez stronę postępowa-nia (powoda, wnioskodawcę itp.)

2. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe w sprawach cywilnych wnosi się pisemnie, ale na urzędowych formularzach, które dostępne są na stronie internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

3. w niektórych przypadkach postępowanie sądowe może zostać wszczęte ustnie (zob. art. 466 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 101 ze zm.) dalej: Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych);

4 .elektroniczne postępowanie upominawcze (rodzaj postępowania cywilnego) wszczyna się wyłącznie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej https://www.e-sad.gov.pl/. Informacje o tym rodzaju postepowania znajdują się na stronie internetowej: https://www.e-sad.gov.pl/;

5. w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek można złożyć na piśmie albo drogą elektroniczną - wypełniając formularze na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/;

6. wszczęcie postępowania karnego następuje jedynie na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu;

7. za pomocą pisemnego wniosku o ukaranie, przygotowywanego w sprawie o wykroczenie przez organy ścigania, np. przez Policję.

 

 Rodzaje środków odwoławczych i terminy do ich wniesienia

https://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/dokumenty/rodzaje_srodkow_odwolawczych_i_terminy_do_ich_wniesienia

 

  Opłaty sądowe

Informacje ogólne

Ustawa z  28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018.300 j.t.)  określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata może być stała, stosunkowa albo podsta-wowa.

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę.

 

 

Opłaty należy uiszczać w formie:

-  elektronicznej: e-znaki są możliwe do nabycia na stronie systemu e-Płatności, pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

-  gotówkowej w Punkcie Kasowym Sądu podając sygnaturę akt,

-  bezgotówkowej (przelew tradycyjny na rachunek bieżący dochodów sądu

-  Numery odpowiednich kont Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu podane są w zakładce Konta bankowe(http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=121)Opłaty kancelaryjne

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

   1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu;

   2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;

   3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności

   4. zaświadczenia

- pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokument.


Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych

 

Broszury informacyjno-edukacyjne

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/

 

Nieodpłatna pomoc prawna

http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=129

 

Pytania i odpowiedzi

http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=17&Itemid=130

 

Wzory i formularze

http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=774:wzory-pism&catid=65:wzory-i-formularze&Itemid=127

 

https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/podstawowe-informacje-dotyczace-skladania-skargi-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/informacja-o-formularzach-stosowanych-w-postepowaniu-w-sprawie-europejskiego-nakazu-zaplaty/

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player