godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie IX Ns 38/20

    Postanowieniem z dnia 21 maja 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 38/20, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Marku Józefie Owczarku, synu Stanisława i Honoraty, PESEL 57071405874, zmarłym w dniu 4 lutego 2019 r. we Wrocławiu, ostatnio stale ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Górnickiego 3/7. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie VIII Ns 244/19

Dnia 10 czerwca 2020 r.
 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydziału VIII Cywilnego Sędzia Daria Piotrowicz w sprawie z wniosku Ewy Boersemy-Nadybskiej przy udziale Agnieszka Smorolli, Agnieszki Moskiej, Pauliny Wyciślak stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Kopeć
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

  1. ustanowić dla uczestnika Marcina Moski którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie aplikantki adwokackiej Beaty Czekalskiej z Kancelarii Adwokackiej adw. Macieja Korty położonej we Wrocławiu przy Sądowej 4;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
  3. uzależnia skuteczność doręczenia wniosku wraz z załącznikami kuratorowi od upływu  jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.

Ogłoszenie VIII C 1176/19

Sygnatura akt VIII C 1176/19
 

ZARZĄDZENIE

Dnia 10 czerwca 2020 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego Sędzia Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Sylwestrowi Bernackiemu
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

  1. ustanowić dla pozwanego Sylwestra Bernackiego którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie aplikanta adwokackiego  Marcina Ciereszko z Kancelarii Adwokackiej adw. Wojciecha Krzysztoporskiego położonej we Wrocławiu przy ulicy Odrzańskiej 24-29/11;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,

uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu  jednego miesiąca od chwili obwieszczeń

ogłoszenie I N 55/20

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w sprawie I N 55/20 wpłynął złożony przez Martynę Przymuszałę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Janiny Przymuszały, PESEL 60062401809, ostatnio zamieszkałej przy ul. Bandtkiego 8 we Wrocławiu, zmarłej w dniu 6 listopada 2018 r.
 
Pouczenie
 
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
 

Ogłoszenie VIII Ns 350/19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 350/19 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.786,95 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu odsetek od sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości uczestnika Aliny Pomper,
z zastrzeżeniem, że powyższą kwotę należy wydać uczestnikowi Alinie Pomper po złożeniu przez nią wniosku o wydanie depozytu z jednoczesnym okazaniem aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wobec powyższego wzywa się Alinę Pomper do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu PaństwaStrona 1 z 21

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player