godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie I N 571/19

„W dniu 12 grudnia 2019 r. przed notariuszem Joanną Prus-Wójcik we Wrocławiu, Hanna Dudziak złożyła wykaz inwentarza po Krystynie Dudziak, PESEL 22080800846, zmarłej dnia 11 sierpnia 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Henryka Sienkiewicza 123/4 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Ogłoszenie VIII N 554/19

   W dniu 20 listopada 2019 r. przed zastępcą notarialnym Witoldem Małeckim, zastępcą notariusza Rafała Wojciechowskiego we Wrocławiu, Iwona Gałązka jako zarządca sukcesyjny złożyła wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku zmarłego dnia 7 listopada 2019 r. we Wrocławiu przedsiębiorcy Tomasza Czesława Gałązki, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Gałązka Zakład Usługowy Automatyki „ENES” z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Obornicka 125, 51-114 Wrocław, PESEL 47122901897. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

OgłoszenieVIII Ns 326/19

 

ZARZĄDZENIE
 
Dnia 7 stycznia 2020 r.
 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz w sprawie  z wniosku GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawieprzy udziale Włodzimierza Juliana Rosińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Rosińskiej z urzędu
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.
I.                    ustanowić dla uczestnika Włodzimierza Juliana Rosińskiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie Piotra Dobrowolskiego aplikanta adwokackiego z Kancelarii Adwokackiej adw.  Julii Anny Dutka-Horoszko we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 186/4,
II.                 zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy,
III.               uzależnia skuteczność doręczenia wniosku wraz z załącznikami kuratorowi od upływu  jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.              

Ogłoszenie IX Ns 191/19

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 191/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Irenie Kamińskiej z domu Tymoczko, córce Stefana i Kseni, PESEL 23070802660, zmarłej w dniu 21 maja 2010 r. w miejscowości Chodorow na terytorium Ukrainy, ostatnio stale przebywającej w Chicago. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie VK 1094/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia V Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w sali 274 przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu odbędzie rozprawa główna w sprawie przeciwko Wojciechowi Wyszyńskiemu, Michałowi Skrzypkowi i Arturowi Wolniewiczowi oskarżonym o czyn z art. 286§ 1 k.k. i inne, sygn. VK 1094/18.


Pouczenie:
Art. 54 § 1 k.p.k.  Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

§ 2. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy;

Art. 387 § 1 k.p.k.  Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.”Strona 1 z 41

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player