godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie I Ns 156/19

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 636³ § 3 k.p.c. ogłasza, że w sprawie I Ns 156/19 wpłynął złożony przez Andrzeja Tomasza Grotowskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Ewy Romany Grotowskiej, PESEL 40022803326, ostatnio zamieszkałej przy ul. Jezierskiego 9/5 we Wrocławiu, zmarłej w dniu 4 października 2018 r.

Ogłoszenie VIII C 1136/19

ZARZĄDZENIE
Wrocław, dnia 2 października 2019 r.

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydziału VIII Cywilnego Daria Piotrowicz w sprawie z powództwa Doroty Kęcerskiej przeciwko Tadeuszowi Kęcerskiemu o ustalenie o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.
 

  1. ustanowić dla pozwanegoTadeusza Kęcerskiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie aplikanta adwokackiego  Grzegorza Tarczyńskiego z Kancelarii Adwokackiej adw. Karoliny Tybor położonej we Wrocławiu przy Sądowej 4 pok. 31;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
  3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu  jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.

Ogłoszenie IX Ns 245/19

W dniu 10 września 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziale IX Cywilnym Sławomir Wrzesiński złożył wykaz inwentarza po Katarzynie Wrzesińskiej, nr PESEL 77040604965, zmarłej dnia 9 sierpnia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej przy ul. M. Sępa-Szarzyńskiego 30/17 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenei IX Ns 5/19

Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu, pod sygn. akt IX Ns 5/19  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Gniteckim, którego zwłoki znaleziono dnia 18 czerwca 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Plac Staszica 12/12 we Wrocławiu.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku po Grzegorzu Gniteckim, w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie VIII Ns 323/16

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 323/16 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uzupełnił spis inwentarza po Stefanie Jakóbku, zmarłym najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 18/9, zaś wykonanie spisu inwentarza zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agacie Kwolek. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.Strona 1 z 38

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player