godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie IX Ns 322/19

Sygnatura akt IX Ns 322/19

Dnia 25 sierpnia 2020 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydziale Cywilnym
      Agata Kajca
po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 r. we Wrocławiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
z udziałem kuratora spadku po zmarłej Czesławie Rekowskiej
o zezwolenie na złożenie kwoty świadczenia do depozytu sądowego

O G Ł O S Z E N I E

   Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 322/19 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 714,19 zł (tysiąc siedemset czternaście złotych dziewiętnaście groszy) tytułem zwrotu odsetek od sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości należącej do Czesławy Rekowskiej, z zastrzeżeniem, że zdeponowana kwota ma być wydana spadkobiercom Czesławy Rekowskiej, córki Heleny i Stanisława, pod warunkiem wykazania przez nich uprawnienia wynikającego z aktu poświadczenia dziedziczenia bądź prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wobec powyższego wzywa się spadkobierców Czesławy Rekowskiej do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

 

Ogłoszenie IX Ns 85/19

Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu, pod sygn. akt IX Ns 85/19  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Trybalskiej, zmarłej 11 lutego 2017r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Szarzyńskiego 32/16 we Wrocławiu.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku po Halinie Trybalskiej, w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie VIII Ns 33/20

 

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 33/20 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uzupełnił spis inwentarza po Józefie Tas zmarłym w dniu 26 września 2013 r. w Będkowie, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Czystej 9/3. W ten sposób, że uwzględnić w protokole spisu inwentarza po Józefie Tas z dnia 05.12.2018r. jako uczestnika Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie VIII Ns 29/20

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 29/20, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym Stanisławie Bryk, PESEL 45043004099, zmarłym w dniu 01 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul . Dobrej 12/1. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 130/20

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 130/20 zezwolił wnioskodawcy  Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego we Wrocławiu - na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.903,54 zł (dwa tysiące dziewięćset trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) należnej po zmarłej Ewie Ręgorowicz, stanowiącą kwotę należnego uposażenia za miesiąc czerwiec 2020 r. oraz wzywa wierzyciela do odbioru depozytu pod warunkiem wykazania uprawnienia do jej otrzymania.Strona 1 z 24

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player