godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie I Ns 20/20

Postanowieniem z dnia 28 maja 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 20/20, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Jerzym Michalaku, synu Józefa i Hildegardy, PESEL 55080309152, zmarłym w dniu 3 czerwca 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Krętej 26/19. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenia VIII Ns 307/19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 307/19 zezwolił wnioskodawcy Małgorzacie Witkowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych) stanowiącej zwrot kwoty darowizny pobranej z konta Jana Śmigla w dniu 20 września 2019 r., z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może zostać wydana spadkobiercom Jana Śmigla na ich wniosek pod warunkiem przedłożenia przez nich aktu poświadczenia dziedziczenia bądź prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Wobec powyższego wzywa się spadkobierców Jana Śmigla do odbioru depozytu w terminie 10 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Ogłoszenie IX N 220/20

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny Janusz Łuczyszyn po rozpoznaniu w dniu 02-07-2020 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy z udziałem  Marcina Bazaka, Wanessy Anny Bazak w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Sylwii Bazak
postanawia:
niezwłocznie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń zamieścić stosownie do treści      art. 6363§ 3 k.p.c. i  6381 § 1, 2 i 3 k.p.c. ogłoszenie o następującej treści:
„W dniu 22 czerwca 2020 r. w Kancelarii Notarialnej Mateusza Kowalskiego we Wrocławiu przy Placu Solnym 16 lokal 103, przed notariuszem Mateuszem Kowalskim, Marcin Bazak, Wanessa Anna Bazak złożyli wykaz inwentarza po Sylwii Bazak, PESEL 80072803648, zmarłej dnia 19 maja 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Oławskiej 24/7 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Ogłoszenie IX N 211/20

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny Janusz Łuczyszyn po rozpoznaniu w dniu 07-07-2020 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy z udziałem  Renaty Muszyńskiej w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Mariuszu Muszyńskim
postanawia:
niezwłocznie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń zamieścić stosownie do treści      art. 6363§ 3 k.p.c. i  6381 § 1, 2 i 3 k.p.c. ogłoszenie o następującej treści:
„W dniu 18 czerwca 2020 r. w tutejszym Sądzie, Renata Muszyńska złożyła wykaz inwentarza po Mariuszu Muszyńskim, PESEL 78090803434, zmarłym dnia 16 listopada 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kazimierza Wielkiego 41/6 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza".

Ogłoszenie VIII N 269/20

W dniu 10 lipca 2020 r. przed emerytowanym notariuszem Danutą Prus, w kancelarii prowadzonej przez notariusz Joannę Prus-Wójcik,  Maciej Andrzej Berkowski  złożył wykaz inwentarza po Stefanii Lalasz, PESEL 26111304169, zmarłej dnia 5 listopada 2019 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Szprotawskiej 11/6, 53-617 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.Strona 1 z 23

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player