godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIII C 1838/18

Sygnatura akt VIII C 1838/18

POSTANOWIENIE

Dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny 

w składzie:

           Przewodniczący     Sędzia Grzegorz Kurdziel

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2019 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Gmina Wrocław

przeciwko Krystynie Windak

o zapłatę 

postanawia:

na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) umorzyć postępowanie.

 

UZASADNIENIE

   Postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. Sąd zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. częściowo w stosunku do pozwanej Krystyny Windak.

   Zgodnie z art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469), w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tejże ustawy, tj. przed dniem 7 listopada 2019 r., które w dniu jej wejścia w życie pozostawały zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ponieważ do dnia 7 lutego 2020 r. nie został złożony wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania, należało orzec jak w sentencji.

 

Ogłoszenie VIII Ns 298/19

Postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 298/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Liliannie Białowąs, PESEL 50011503904, zmarłej w dniu 1 lutego 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Dobrej 2/4/25. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Ogłoszenie VIII N 130/19

W dniu 11 marca 2020 r. w tutejszym Sądzie, Elżbieta Janowska złożyła wykaz inwentarza po Bolesławie Janowskim, PESEL 57103112594, zmarłym dnia 24 grudnia 2019 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Aleksandra Kotsisa 2/6 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Ogłoszenie IX N 113/20

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny Małgorzata Nieleńczuk-Kosińska po rozpoznaniu w dniu 09-03-2020 r. we Wrocławiu  na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy z udziałem  Izabeli Żabskiej w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Sabinie Katarzynie Morawskiej
postanawia:

„W dniu 28 lutego 2020 r. przed notariuszem Janem Andrzejem Tarkowskim we Wrocławiu, Izabela Żabska, złożyła wykaz inwentarza po Sabinie Katarzynie Morawskiej, PESEL 51011809502, zmarłej dnia 10 stycznia 2020 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Grunwaldzkiej 10/3A we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Ogłoszenia I Ns 27/20

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 3 marca 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 27/20 zezwolił wnioskodawcy Skarb Państwa – Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 711,65 zł. (siedemset jedenaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy)  tytułem zwrotu wynagrodzenia przyznanego prawomocnym postanowieniem biegłemu Wacławowi Antasowi, którego kwota ma zostać wydana spadkobiercom Wacława Antasa, syna Anny i Zygmunta po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczeniaStrona 1 z 20

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player