godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIII C 132/19

Sygnatura akt VIII C 132/19
 
ZARZĄDZENIE
 
Dnia 8 marca 2019 r.
 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Skarbu Państwa Prezydenta Wrocławia
przeciwko Piotrowi Szopińskiemu
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.
  1. ustanowić dla pozwanego Piotra Szopińskiego którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie Ewy Garczarek z Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 34A lok. 6;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu,
  3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.
 
                                                                                             
Z up. Kierownika Sekretariatu
Za zgodność z oryginałem świadczy
Starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
Bernadeta Jazłowiecka

Ogłoszenie VIII C 397/19

Sygnatura akt VIII C 397/19                                                    

Wrocław, dnia 27 marca 2019 r.

 

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu

VIII Wydziału Cywilnego Bartłomiej Koelner

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 roku we Wrocławiu

sprawy z powództwa: Credit Agricole Banku Polskiego S.A. we Wrocławiu

przeciwko: Piotrowi Wójcikowi

o zapłatę

na podstawie art. 144 k.p.c.:

I.     ustanawia dla pozwanego Piotra Wójcika, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Jolanta Czyszek -  pracownika tutejszego Sądu;

II.     o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez wywieszenie odpisu niniejszego zarządzenia przez okres 30 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w lokalu wójta Gminy Lipno;

III.     uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu od upływu 30 dni od wywieszenia odpisu zarządzenia w budynku sądowym.

Ogłoszenie VIII Ns 269/18

Ogłoszenie
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 269/18 zezwolił Gminie Wrocław – Prezydentowi Wrocławia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 36.358,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego sygn. IF-WO.7570.191.2017.PD z dnia 30 listopada 2017 r. na rzecz Mikołaja Koszewskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu w obrębie Jagodno, oznaczonej jako działka nr 106/1, AM-1, o pow. 0,0206 ha, z zastrzeżeniem, że powyższą kwotę należy wydać Mikołajowi Koszewskiemu lub jego spadkobiercom. Wobec powyższego wzywa się Mikołaja Koszewskiego lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Ogłoszenie VIII Ns 5/19

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 5/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Halinie Trojan, nr PESEL 45122502261, zmarłej w dniu 14 września 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Niemcewicza 18/6. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Cupr 299/18

Sygn. akt I Cupr 299/18

ZARZĄDZENIE.

Dnia 18 stycznia 2019 roku

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa: Gminy Wrocław

przeciwko: Adamowi Derkaczowi

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pełnomocnika strony powodowej o ustanowienie dla strony pozwanej kuratora

zarządza:

  1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Adama Derkacza kuratora w osobie Katarzyny Sieczki - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I Cupr  299/18;
  2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia na okres 30 dni;
  3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

 Strona 5 z 36

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player