godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIII Ns 20/19

Sygn. akt VIII Ns 20/19
 
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 17 stycznia 2019 roku został złożony przez Krzysztofa Mariana Ciupek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Józefa Ludwika Ciupek, numer PESEL 32111300678, ostatnio zamieszkałego przy pl. Muzealnym 15/11 we Wrocławiu, zmarłego w dniu 13 stycznia 2018 roku. 
 
Pouczenie.
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);
2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);
3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 79/19

OGŁOSZENIE

Sygnatura akt I Ns 79/19

 „W dniu 11 marca 2019 r. przed notariuszem Dominikiem Sterc we Wrocławiu, Iwona Jagiełło oraz Jerzy Makówka, złożyli wykaz inwentarza po Annie Makówka, PESEL 23120410685, zmarłej dnia 7 lipca 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Nowowiejskiej 45/1 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Ogłoszenie VIII C 132/19

Sygnatura akt VIII C 132/19
 
ZARZĄDZENIE
 
Dnia 8 marca 2019 r.
 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Skarbu Państwa Prezydenta Wrocławia
przeciwko Piotrowi Szopińskiemu
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.
  1. ustanowić dla pozwanego Piotra Szopińskiego którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie Ewy Garczarek z Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 34A lok. 6;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu,
  3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.
 
                                                                                             
Z up. Kierownika Sekretariatu
Za zgodność z oryginałem świadczy
Starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
Bernadeta Jazłowiecka

Ogłoszenie VIII C 397/19

Sygnatura akt VIII C 397/19                                                    

Wrocław, dnia 27 marca 2019 r.

 

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu

VIII Wydziału Cywilnego Bartłomiej Koelner

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 roku we Wrocławiu

sprawy z powództwa: Credit Agricole Banku Polskiego S.A. we Wrocławiu

przeciwko: Piotrowi Wójcikowi

o zapłatę

na podstawie art. 144 k.p.c.:

I.     ustanawia dla pozwanego Piotra Wójcika, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Jolanta Czyszek -  pracownika tutejszego Sądu;

II.     o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez wywieszenie odpisu niniejszego zarządzenia przez okres 30 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w lokalu wójta Gminy Lipno;

III.     uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu od upływu 30 dni od wywieszenia odpisu zarządzenia w budynku sądowym.

Ogłoszenie VIII Ns 269/18

Ogłoszenie
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 269/18 zezwolił Gminie Wrocław – Prezydentowi Wrocławia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 36.358,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego sygn. IF-WO.7570.191.2017.PD z dnia 30 listopada 2017 r. na rzecz Mikołaja Koszewskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu w obrębie Jagodno, oznaczonej jako działka nr 106/1, AM-1, o pow. 0,0206 ha, z zastrzeżeniem, że powyższą kwotę należy wydać Mikołajowi Koszewskiemu lub jego spadkobiercom. Wobec powyższego wzywa się Mikołaja Koszewskiego lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.Strona 1 z 33

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player