godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozdział 5a ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  9.05.2012 r.  w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524).

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu przyjmuje:

 Prezes Sądu w budynku przy ul. Podwale 30, pok. 262, II piętro, w poniedziałki w godz. 11.30 – 13.30 i w godz. 15.30-18.00 oraz środy w godz. 11.30-13.30 - po uprzednim umówieniu przez sekretariat

 Wiceprezes Sądu ds. karnych, pok. 240 II piętro, we wtorki i piątki w godz. 10.00 – 11.00 - po uprzednim umówieniu przez sekretariat

 Wiceprezes Sądu ds. pracy i ubezpieczeń społecznych w budynku przy pl. Powstańców Śl. 14, pok. 35 III piętro, we wtorki w godz. 09.00 – 13.00 - po uprzednim umówieniu przez sekretariat

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1) na piśmie osobiście lub listownie;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) w formie ustnej do protokołu (w czasie godziny przyjęcia stron przez Prezesa Sądu);

4) faksem na numer 71 74-81-129;

5) poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)

 

Skarga lub wniosek powinna zawierać w szczególności:

1) datę wniesienia skargi lub wniosku;

2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;

3) zwięzłą treść skargi lub wniosku;

4) w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;

5) podpis skarżącego lub wnioskodawcy.

 

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawia-damia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa wyżej, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozosta-wia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

Jeśli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player