godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Informacja Telefoniczna

Informacja Telefoniczna

INFORMACJA TELEFONICZNA

Sądu Rejonowego dla Wrocławia -  Śródmieścia we Wrocławiu

 

Telefoniczny kontakt z Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu możliwy jest pod nr telefonu 71 74 81 000

w poniedziałek w godzinach 7.45 – 17.45

od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.15

Informacji telefonicznej dotyczącej spraw sądowych toczących się we wszystkich wydziałach Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu udzielają wyznaczeni pracownicy Biura Podawczego.

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI TELEFONICZNEJ

Pracownicy udzielają informacji na podstawie danych zawartych w systemach teleinforma-tycznych wykorzystywanych  w  sądzie  zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej oraz  prowadzą  bieżącą  współpracę z kierownikami sekretariatów wydziałów albo wyznaczonymi przez nich pracownikami.

W przypadku braku  możliwości  udzielenia  informacji  na  podstawie  danych  zawartych w  systemie  repertoryjno-biurowym  lub  dłuższej  przerwy  technicznej  w  dostępie  do  tego  systemu wyznaczony pracownik Biura Podawczego udziela informacji na podstawie danych uzyskanych telefonicznie od Kierownika Sekretariatu  Wydziału  lub  osoby  przez  niego  wyznaczonej  albo  informuje  Interesanta      o możliwość wglądu w akta sprawy.

 

Informacje o aktualnym stanie spraw można uzyskać logując się do Portalu Informacyjnego sądów apelacji wrocławskiej.

 

UDZIELANIE INFORMACJI PRZEZ TELEFON O STANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

Zasady udzielania telefonicznej informacji określa par. 97 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości           z dnia 25 czerwca 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych [Dz.U. z 2015 r., poz.2316]. Poniżej zamieszczono wyciąg z rozporządzenia.

§ 97. 1. Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczą-cych się sprawach:

1)        tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

2)        o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

 

2. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:

1)      sygnatury albo

2)      oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmio-tu sprawy.

3.    Pracownik udzielający informacji powinien przedstawić się osobie telefonującej, podając imię                  i nazwisko oraz zajmowane stanowisko.

4.    Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji                o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

5.    Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.

6.    Prezes sądu, jeśli warunki techniczne na to pozwalają, może zdecydować o nagrywaniu rozmów telefonicznych kierowanych do sądu.

7.    W razie nagrywania rozmów telefonicznych osoba telefonująca jest uprzedzana, przez pracownika sądu lub przez odtworzenie w oczekiwaniu na połączenie odpowiedniego nagrania, o tym, że:

1)      rozmowa telefoniczna jest nagrywana;

2)      warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie;

3)      niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej spowoduje przerwanie połączenia.

8.    Pracownik sądu przerywa rozmowę telefoniczną, jeżeli osoba telefonująca nie złoży oświadczenia        o wyrażeniu zgody na nagrywanie tej rozmowy.

 

 

Ponadto pracownicy mogą udzielać informacji:

Pracownicy nie mogą:

·      osobom uprawnionym o stanie postępowa-nia w sprawie na podstawie danych z sądo-wych systemów informatycznych tj. wskazać sygnaturę sprawy, termin i miejsce rozpra-wy, datę wydania orzeczenia (informacje dot. spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne);

 

·      o strukturze organizacyjnej Sądu Rejonowe-go dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocła-wiu, jego właściwości (miejscowej i rzeczo-wej) oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych

 

·      o właściwości sądów wszystkich instancji

 

·      odnośnie sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie

 

·      o wysokości kosztów i opłat sądowych oraz sposobie ich uiszczenia wraz z podaniem konta sądu

 

·      o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową

 

·      odnośnie terminów i miejsc rozpraw, o zakończeniu sprawy oraz czy wyznaczono posiedzenia

 

·      o rodzajach środków odwoławczych, termi-nach ich wniesienia i procedurze z tym związanej

 

·      wskazać instytucje udzielające bezpłatne porady prawne

·    udzielać porad prawnych

 

·    przekazywać danych osobowych stron postępowania

 

·    umożliwiać kontakt z Sędzią poza salą sądową  lub konsultować się z Sędzią na temat tego co będzie się działo w sprawie

 

·    wyjaśniać  treści orzeczeń  sądowych

 

·    telefonicznie odczytywać treści orzeczeń, uzasadnień, zarządzeń oraz protokołów w sprawie

 

·    udzielać wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia stanowiska strony przed Sądem

 

·    interpretować pism sądowych

 

·    doradzać odnośnie sposobu rozwiązania danego problemu

 

·    dyktować projektów pism procesowych

 

·    wskazywać i polecać konkretne nazwiska prawników udzielających porad prawnych

 

·    ponaglać pracowników i sędziów w celu szybszego rozpatrzenia sprawy lub wniosku

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player