godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Poradnik Interesanta

Poradnik Interesanta

Poradnik Interesanta

  Sposoby wszczynania postępowań

Postępowanie sądowe nie jest jednorodne, obejmuje szereg różnych jego rodzajów. Poniżej znajdują się jedynie ogólne informacje. Postępowanie sądowe wszczynane jest:

1. co do zasady w drodze pisemnej, za pomocą pisma procesowego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych, przygotowywanego przez stronę postępowa-nia (powoda, wnioskodawcę itp.)

2. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe w sprawach cywilnych wnosi się pisemnie, ale na urzędowych formularzach, które dostępne są na stronie internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

3. w niektórych przypadkach postępowanie sądowe może zostać wszczęte ustnie (zob. art. 466 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 101 ze zm.) dalej: Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych);

4 .elektroniczne postępowanie upominawcze (rodzaj postępowania cywilnego) wszczyna się wyłącznie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej https://www.e-sad.gov.pl/. Informacje o tym rodzaju postepowania znajdują się na stronie internetowej: https://www.e-sad.gov.pl/;

5. w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek można złożyć na piśmie albo drogą elektroniczną - wypełniając formularze na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/;

6. wszczęcie postępowania karnego następuje jedynie na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu;

7. za pomocą pisemnego wniosku o ukaranie, przygotowywanego w sprawie o wykroczenie przez organy ścigania, np. przez Policję.

 

 Rodzaje środków odwoławczych i terminy do ich wniesienia

https://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/dokumenty/rodzaje_srodkow_odwolawczych_i_terminy_do_ich_wniesienia

 

  Opłaty sądowe

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 785)  określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000785/U/D20190785Lj.pdf

OPŁATY I KOSZTY W SPRAWACH KARNYCH

Ustawa o kosztach w sprawach karnych:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830490223/U/D19830223Lj.pdf

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001566

 Opłaty można uiszczać:
- zakupionymi znakami opłaty sądowej w kasie sądu lub na stronie internetowej:
https://oplaty.ms.gov.pl/znaki-oplaty-sadowej/zakup
- lub przelewem na konto podając sygnaturę akt. Numery odpowiednich kont Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podane są w zakładce Konta bankowe.

Punkt kasowy znajduje się w siedzibie Sądu Okręgowego  we Wrocławiu

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://oplaty.ms.gov.pl/

 

Broszury informacyjno-edukacyjne

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/

 

Nieodpłatna pomoc prawna

http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=129

 

Pytania i odpowiedzi

http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=17&Itemid=130

 

Wzory i formularze

http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=774:wzory-pism&catid=65:wzory-i-formularze&Itemid=127

 

https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/podstawowe-informacje-dotyczace-skladania-skargi-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/informacja-o-formularzach-stosowanych-w-postepowaniu-w-sprawie-europejskiego-nakazu-zaplaty/

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player