godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie I Ns 287/18

Ogłoszenie I Ns 287/18

Sygn. akt I Ns 287/18

POSTANOWIENIE.

Dnia 20 listopada 2018 roku

 

Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym z urzędu

sprawy z udziałemmałoletniej Zuzanny Aliny Chmuryzainicjowanej wskutek złożenia wykazu inwentarza po Piotrze Antonim Chmurze

w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Piotrze Antonim Chmurze

postanawia:

na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z § 146 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316) zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń ww. Sądu o złożeniu wykazu inwentarza po Piotrze Antonim Chmurze, zmarłym w dniu 8 maja 2012 roku, numer PESEL 51062702212, ostatnio zamieszkałym przy ul. Olszewskiego 87 m. 8, 50-450 Wrocław, o treści:

„Sygn. akt I Ns 287/18

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 3 października 2018 roku został złożony przez małoletnią Zuzannę Alinę Chmura wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Piotra Antoniego Chmury, ostatnio zamieszkałego przy ul. Olszewskiego 87 m. 8, 50-450 Wrocław, zmarłego w dniu 8 maja 2012 roku. 

    Pouczenie.

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);

2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);

3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player