godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie IX Ns 7/19

Ogłoszenie IX Ns 7/19

Dnia 22 października 2019 r.
POSTANOWIENIE
 
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydziale Cywilnym Agata Kajca po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z urzędu z udziałem Gminy Brzeg, Lilii Stawickiej, Pauliny Stawickiej, Sandry Stawickiej
zainicjowanej wskutek złożenia wykazu inwentarza po Andrzeju Stawickim w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Andrzeju Stawickim
postanawia:
na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6371 § 2 zd. drugie k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń tego Sądu o złożeniu wykazu inwentarza po Andrzeju Stawickim, PESEL 59042207551, zmarłym dnia 28 października 2002 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Rejtana 7/3 we Wrocławiu, o treści:
 
„Sygn. akt IX Ns 7/19
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6371 § 2 zd. drugie k.p.c. ogłasza, że w sprawie IX Ns 7/19 wpłynął złożony przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Edytę Kargul wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Andrzeja Stawickiego, PESEL 59042207551, ostatnio zamieszkałego przy ul. Rejtana 7/3 we Wrocławiu, zmarłym w dniu 28 października 2002 r.
Pouczenie
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player