• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie VIII Ns 426/17

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA
     
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gmina Wrocław przy udziale  - o sporządzenie spisu inwentarza:
„Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 426/17, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Agnieszce Krupińskiej, nr PESEL 77012109687, zmarłej w dniu 4 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 39/18. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Ogłoszenie VIII C 478/17

Sygnatura akt VIII C 478/17
ZARZĄDZENIE
Dnia 9 stycznia 2018 r.
 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Bartoszewska
w sprawie z powództwa Gmina Wrocław
przeciwko Katarzynie Puchacz
o zapłatę 153,00 zł
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanej Katarzyny Puchacz, której miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobieMagdaleny Kubiak- Myśliwek,pracownikatut. Wydziału,
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływujednego miesiąca od chwili obwieszczeń.

Ogłoszenie IX Ns 683/16

POSTANOWIENIE.
 
  Dnia 8 grudnia 2017 roku
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny
w składzie:
 
      Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel
po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2017 roku we Wrocławiu
na posiedzeniu niejawnym sprawy
z wniosku: „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A. w Warszawie
z udziałem: Bogusławy Szymali-Głuszko
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:   
 

 1. zezwolić wnioskodawcy „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 41.600 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych) jako świadczenia należnego Bogusławie Szymali-Głuszko tytułem ceny przymusowego wykupu akcji spółki „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A. w Warszawie, seria AA od numeru 1145251 do numeru 1146850 (liczba akcji 1.600), z zastrzeżeniem, iż wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego może nastąpić na wniosek wierzycielki Bogusławy Szymali-Głuszko względnie na wniosek osób, które wykażą następstwo prawne po Bogusławie Szymali-Głuszko;
 2. na podstawie art. 6933 § 1 k.p.c. ogłosić publicznie w budynku tut. Sądu, w lokalu Gminy Wrocław (Urzędzie Miejskim Wrocławia) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;
 3. na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c., art. 510 § 2 k.p.c. i art. 144 k.p.c. w zw.
  z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu wierzycielki (nieznanych następców prawnych Bogusławy Szymali-Głuszko) kuratora
  w osobie Bernadety Gałysa - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wierzycielki
  w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;
 4. o ustanowieniu kuratora ogłosić w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Wrocław (Urzędzie Miejskim Wrocławia);
 5. skuteczność doręczenia pisma kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.
   
   
  UZASADNIENIE.
   Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 41.600 zł jako świadczenia należnego Bogusławie Szymali-Głuszko tytułem ceny przymusowego wykupu akcji spółki „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A.
  w Warszawie, z zastrzeżeniem, iż wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego może nastąpić na wniosek wierzyciela Bogusławy Szymali-Głuszko względnie osobom, które wykażą po niej następstwo prawne.
  Zgodnie z treścią art. 6931 k.p.c. Sąd w postępowaniu depozytowym nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się jedynie do oceny czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. W ramach kognicji sądu orzekającego w sprawach depozytowych mieści się badanie czy złożenie przedmiotu do depozytu jako szczególna forma spełnienia świadczenia przez dłużnika jest prawnie uzasadnione (art. 6931 k.p.c.), czy istnieją przesłanki materialnoprawne złożenia do depozytu a złożony przedmiot świadczenia zaspokoi w przyszłości wierzyciela po spełnieniu ewentualnie zastrzeżonych warunków. Zatem Sąd rozstrzygając wniosek musi przeanalizować czy złożenie do depozytu jest rzeczywiście uzasadnione pod względem materialnoprawnym (vide: Komentarz do art. 693 k.p.c., stan prawny na dzień 23.10.2011 r., Tomasz Demendecki, LEX Omega). W uznaniu, iż zachodzą przesłanki do zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego orzeczono jak w pkt I sentencji.
  Zgodnie z przepisem art. 6933 § 1 k.p.c. jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym oraz w lokalu organu gminy. Ponadto sąd zarządza umieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub podaje je w inny sposób do wiadomości publicznej. Z powyższych regulacji wynika zatem, iż od uznania sądu uzależnione jest jedynie zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zaś zastosowanie pozostałych sposobów jest obligatoryjne, bowiem ogłoszenie zastępuje doręczenie uczestnikowi (wierzycielowi) odpisu postanowienia co do istoty sprawy, tak więc zaniechanie ogłoszenia stanowi przeszkodę dla uprawomocnienia się postanowienia. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie II sentencji orzeczenia.
  Zgodnie z art. 6933 § 3 k.p.c., jeśli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, sąd ustanawia kuratora. Z powyższych względów Sąd ustanowił kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu. O ustanowieniu kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu wierzycielki (nieznanych następców prawnych wierzycielki) zarządzono ogłosić publicznie, skuteczność doręczenia pism kuratorowi uzależniając od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia.
  O kosztach niniejszego postępowania nie orzeczono, stosownie do normy wynikającej z przepisu art. 69316 k.p.c. albowiem w postanowieniu o złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu Sąd nie orzeka o kosztach postępowania. Na tym etapie znajduje zastosowanie zasada określona w art. 520 § 1 k.p.c., co oznacza, że dłużnik ponosi koszty związane z jego udziałem w sprawie. Dopiero
  w sprawie o wydanie depozytu, na żądanie dłużnika zgłoszone przed wydaniem postanowienia, Sąd ma obowiązek przyznać mu od wierzyciela zwrot kosztów postępowania.
  Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji na podstawie powołanych powyżej przepisów.
   
    Imię i nazwisko kuratora Bernadeta Gałysa - jako  reprezentanta  interesów wierzycielki Bogusławy Szmali-Głuszko, adres do doręczeń ul. Podwale 30, 50-140 Wrocław, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu : nazwa spółki będącej wnioskodawcą: Wydawnictwo Naukowe PWN SA w Warszawie  ,  przedmiot sprawy : o złożenie do depozytu, sygnatura akt sprawy: IXNs 683/16

Ogłoszenia IX Ns 234/16

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 234/16 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uzupełnił spis inwentarza po Alicji Sławińskiej, zmarłej w dniu 31 sierpnia 2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 4/86, zaś wykonanie spisu inwentarza zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agnieszce Opielewicz. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarzaStrona 1 z 19

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player