• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie IX Ns 61/18

W dniu 27.02.2018 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziale IX Cywilnym Alicja Zarzycka, Wojciech Zarzycki i Kacper Zarzycki złożyli wykaz inwentarza po Andrzeju Zarzyckim, nr PESEL 60110108416, zmarłym dnia 17.01.2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Ładnej 9/8 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 151/17

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sporządzenie spisu inwentarza, na mocy postanowienia wydanego w sprawie o sygn. IX Ns 151/17 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Andrzeju Szpil, zmarłym w dniu 10 stycznia 2009 roku we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Podwale 55/13. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,
w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 68/18

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu
12 marca 2018 roku został złożony przez Marka Wasielewskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Teresy Józefy Wasielewskiej, numer PESEL 45111003809, ostatnio zamieszkałej przy ul. Marcelego Bacciarellego nr 73 m. 10, 51-649 Wrocław, zmarłej w dniu
14 stycznia 2018 roku. 
    Pouczenie.
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);
2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);
3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć
w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Ogłoszenie VIII C 1510/17

Sygnatura akt VIII C 1510/17

ZARZĄDZENIE

Dnia 26 marca 2018 r.

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Bartoszewska
w sprawie z powództwaAnny Straszewskiej
przeciwkoDominice Kamińskiej
o ustalenie

z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.
I. ustanowić dla pozwanej Dominiki Kamińskiej której miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie radcy prawnej  Ewy Garczarek z Kancelarii Radcy Prawnego położonej we Wrocławiu przy ul Sienkiewicza  34A lok. 7;
II. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
III. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu  jednego miesiąca od chwili obwieszczeń. 

 

 

           

 Strona 1 z 22

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player