• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie I Ns 138/17

Sygn. akt I Ns 138/17
                                      Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku)
w trybie art. 6363§ 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 27 czerwca 2017 roku został złożony przez Dominikę Magdalenę Makowiecką wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Józefa Bojczuka, Numer PESEL 40090809192, ostatnio zamieszkałego we Wrocławiu ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 81/11, zmarłego w dniu 17.04.2016 roku. 
 
Pouczenie.
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).
3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Ogłoszenie VIII Ns 274/17

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 5 września 2017 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Bartoszewska
w sprawie z wniosku  Prezydenta Wrocławia
przy udziale Wojciecha Migonia
o orzeczenie przepadku pojazdu  
zarządza:

  1. ustanowić dla uczestnika postępowania Wojciecha Migonia, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Magdaleny Kubiak Myśliwek – pracownika sekretariatu Wydziału VIII Cywilnego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
  3. uzależnia skuteczność doręczenia wniosku wraz z załącznikami kuratorowi od upływujednego miesiąca od chwili obwieszczeń.

Ogłoszenie VIII Ns 263/17

OGŁOSZENIE
     
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział  we Wrocławiu przy udziale Gmina Wrocław, Jacka Mariusza Matury - o sporządzenie spisu inwentarza.
„Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 263/17, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Jacku Maturze, nr PESEL 73071105613, zmarłym dnia 27 maja 2013 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Wyszyńskiego 115/2 we Wrocławiu. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają w spisie inwentarza”.

Ogłoszenie VIII Ns 209/17

OGŁOSZENIE
     
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Komisariat Policji Wrocław- Śródmieście przy udziale  - o ustanowienie kuratora spadku po zmarłej Barbarze Michalskiej.
„W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu w dniu 10 sierpnia 2017 r.  pod sygnaturą akt VIII Ns 209/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Barbarze Michalskiej (numer PESEL:28120203600) zmarłej dnia 13 maja 2017 r., ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Daszyńskiego 58-60 m. 11 we Wrocławiu. Poucza się, że  osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.Strona 1 z 18

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player