godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie IX N 461/19

W dniu 1 października 2019 r. przed notariuszem Małgorzatą Lipską-Schydlo we Wrocławiu, Krystyna Pajączkowska jako zarządca sukcesyjny złożyła wykaz inwentarza przedsiębiorstwa PUC SERVICE PLUS Radosław Pajączkowski w spadku, ul. Henryka Brodatego nr 11 lok. 5, 50-250 Wrocław, prowadzonego przez Radosława Pajączkowskiego, PESEL 50052113018, zmarłego dnia 10 września 2019 r. we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 221/18

POSTANOWIENIE.
Dnia 7 maja 2019 roku
Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2019 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z wniosku: Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy we Wrocławiu
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:   

  1. zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.664,14 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote czternaście groszy), na którą składają się: niewypłacone uposażenie sędziego w stanie spoczynku Józefa Andrzeja Cagary za lipiec 2018 roku w wysokości 3.247,21 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych dwadzieścia jeden groszy), dodatek kompensacyjny w wysokości 32,38 zł (słownie: trzydzieści dwa złote trzydzieści osiem groszy), dodatek energetyczny w wysokości 168,71 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) oraz dodatek kombatancki w wysokości 215,84 zł (słownie: dwieście piętnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze) z zastrzeżeniem, iż wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego może nastąpić na wniosek następców prawnych sędziego w stanie spoczynku Józefa Andrzeja Cagaryo ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stosownymi dokumentami w postaci postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
  2. ogłosić publicznie w budynku tut. Sądu i w lokalu Gminy Wrocław (Urzędzie Miejskim Wrocławia) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
  3. na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c., art. 510 § 2 k.p.c. i art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela (nieznanych następców prawnych zmarłego sędziego w stanie spoczynku Józefa Andrzeja Cagary) kuratora w osobie Katarzyny Sieczki - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania ich w postępowaniu o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
  4. o ustanowieniu kuratora ogłosić w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Wrocław (Urzędzie Miejskim Wrocławia),
  5. skuteczność doręczenia pisma kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

Ogłoszenie I Ns 267/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział I Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pod sygnaturą I Ns 267/18 prowadzi postępowanie z wniosku Gminy Wrocław o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Cieślaku, zmarłym 13.10.2017 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Bolesławieckiej 22/24 m. 69 i wzywa spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku wchodzi dług w kwocie 1.215,67 zł.

Ogłoszenie IX Ns 7/19

Dnia 22 października 2019 r.
POSTANOWIENIE
 
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydziale Cywilnym Agata Kajca po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z urzędu z udziałem Gminy Brzeg, Lilii Stawickiej, Pauliny Stawickiej, Sandry Stawickiej
zainicjowanej wskutek złożenia wykazu inwentarza po Andrzeju Stawickim w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Andrzeju Stawickim
postanawia:
na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6371 § 2 zd. drugie k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń tego Sądu o złożeniu wykazu inwentarza po Andrzeju Stawickim, PESEL 59042207551, zmarłym dnia 28 października 2002 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Rejtana 7/3 we Wrocławiu, o treści:
 
„Sygn. akt IX Ns 7/19
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6371 § 2 zd. drugie k.p.c. ogłasza, że w sprawie IX Ns 7/19 wpłynął złożony przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Edytę Kargul wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Andrzeja Stawickiego, PESEL 59042207551, ostatnio zamieszkałego przy ul. Rejtana 7/3 we Wrocławiu, zmarłym w dniu 28 października 2002 r.
Pouczenie
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”



Strona 1 z 48

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player