godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie I Ns 536/19

Sygn. akt I Ns 536/19
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w sprawie I Ns 536/19 wpłynęły złożone przez przedstawicieli ustawowych mał. Weroniki Zyty Giec, mał. Marcela Grzegorza Gawła, mał. Filipa Lecha Giec wykazy inwentarza dotyczące spadkodawcy Marianny Krawczyk, PESEL 33120604948, ostatnio zamieszkałej przy ul. Jaracza 14/2 we Wrocławiu, zmarłej w dniu 10 kwietnia 2018 r.
 
Pouczenie
 
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie VIII C 1953/19

Sygnatura akt VIII C 1953/19

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 22 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu

Wydziału VIII Cywilnego Daria Piotrowicz

w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu

przeciwko Jackowi Jankowskiemu

o zapłatę

z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

  1. ustanowić dla pozwanego Jacka Jankowskiego którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie aplikanta adwokackiego  Magdaleny Dukowicz z Kancelarii Adwokackiej adw. Sławomira Szołuchy we Wrocławiu;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Ełku o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
  3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu  jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.

Ogłoszenie IX Ns 222/19

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 222/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Grażynie Styła, PESEL 49051904406, zmarłej w dniu 3 marca 2019 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Piastowskiej 35/11. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie VIII Ns 97/19

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 97/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Wiesławie Buzalskim, PESEL 32081902430, zmarłym w dniu 2 marca 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Barlickiego 22/10. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.Strona 1 z 53

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player