godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie VIII Ns 349/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 24 maja 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 349/18 zezwolił Województwu Dolnośląskiemu - Zarząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowanemu przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 940 zł (dziewięćset czterdzieści złotych) tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2018 r. nr IF-WO.7570.328.1.2017.KSZ/BK3 z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Lwówek Śląski, obręb Żerkowice, AM-1, oznaczonej nr 242/7 o pow. 0,0066 ha, która to kwota może być wypłacona spadkobiercy lub spadkobiercom Władysława Saleja po wykazaniu spadkobrania prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypisem aktu poświadczenia dziedziczenia, stosownie do udziału w spadku.
Wobec powyższego wzywa się spadkobierców Władysława Saleja do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Ogłoszenie IX Ns 120/19

 

 
POSTANOWIENIE
 
Dnia 8 maja 2019 r.
 
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia Wydziale IX Cywilnym Zuzanna Nowotarska-Skóra po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym z urzędu  sprawy z udziałem Grażyny Żabickiej i Andrzeja Żabickiego
w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Kamilu Żabickim
postanawia:
niezwłocznie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń zamieścić stosownie do treści      art. 6363§ 3 k.p.c. i  6381 § 1, 2 i 3 k.p.c. ogłoszenie o następującej treści:
„W dniu 24 kwietnia 2019 r. przed notariuszem Wojciechem Zaleskim w Kołobrzegu, Grażyna Żabicka i Andrzej Żabicki, złożyli wykaz inwentarza po Kamilu Żabickim, PESEL 82080207715, którego zwłoki zostały znalezione w dniu 4 lipca 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Jagiełły 5/5 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.
 
 

Ogłoszenie I Ns 54/19


POSTANOWIENIE

 16 kwietnia 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie
Przewodniczący    SSR Paweł Kwiatkowski
po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Anny Darłak
o dział spadku po Stefanie Krystku  i Zofii Krystek 
postanawia:


I nakazać Komornikowi Sądowemu przy tutejszym Sądzie sporządzenie spisu inwentarza spadku  po Zofii Krystek zmarłej w dniu 7 listopada 2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu, przy ul. Kochanowskiego 90 oraz sporządzenie spisu inwentarza spadku  po Stefanie Krystku zmarłym w dniu 4 listopada 2000 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu, przy ul. Kochanowskiego 90,
II ściągnąć koszty spisu inwentarza spadku po Zofii Krystek i Stefanie Krystku z majątku spadkowego.

UZASADNIENIE

    Zgodnie z art. 637 § 1 kpc sąd postanowi sporządzenie inwentarza spadku m. in. na wniosek spadkobiercy. W rozpoznawanej sprawie wnioskodawczyni jest spadkobiercą Stefanie Krystku i Zofii Krystek (por. postanowienie tutejszego Sądu z 19 lutego 2019 r., sygn. VIII Ns 299/18). W związku z tym na podstawie art. 637 § 1 kpc orzeczono, jak na w pkt I postanowienia.
    W związku z tym, że sporządzenie spisu inwentarza nastąpiło na wniosek osoby zwolnionej od kosztów sądowych w sprawie, na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1.10.1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza orzeczono, jak w pkt II postanowienia.Dane spadkodawców:
Zofia Krystek, PESEL 23032705608
Stefan Krystek PESEL 19012901814POUCZENIE

Art. 6381 § 4 kpc Ogłoszenie, o którym mowa w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 1 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 

Ogłoszenie VIII Ns 64/19

   Postanowieniem z dnia 8 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 64/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Andrzeju Chiczewskim, nr PESEL 40081506738, zmarłym w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 14/8. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarzaStrona 4 z 44

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player