godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie I Cupr 299/18

Sygn. akt I Cupr 299/18

ZARZĄDZENIE.

Dnia 18 stycznia 2019 roku

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa: Gminy Wrocław

przeciwko: Adamowi Derkaczowi

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pełnomocnika strony powodowej o ustanowienie dla strony pozwanej kuratora

zarządza:

  1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Adama Derkacza kuratora w osobie Katarzyny Sieczki - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I Cupr  299/18;
  2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia na okres 30 dni;
  3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie VIII Ns 5/19

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 5/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Halinie Trojan, nr PESEL 45122502261, zmarłej w dniu 14 września 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Niemcewicza 18/6. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 194/18

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sporządzenie spisu inwentarza, na mocy postanowienia wydanego w sprawie o sygn. IX Ns 194/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Stanisławie Łaczmańskim, zmarłym w dniu 18 listopada 2009 roku, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 79/12. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie VIII Ns 34/19

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny
ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
tel. 71 74-81-800 fax 71 74-81-108
Wrocław, dnia 25-02-2019 r.
 
VIII/Ns/34/19*
ZNS

      Sygnatura akt VIII Ns 34/19
          
 
                                     OGŁOSZENIE
 
 
 
 
„W dniu 1 lutego 2019 r. przed notariuszem Przemysławą Bakalską-Sochaj we Wrocławiu, Ewa Strzelczak oraz małoletni Wiktoria Wabno i Jakub Sołtys, reprezentowani przez przedstawiciela ustawowego Monikę Wabno, złożyli wykaz inwentarza po Włodzimierzu Strzelczak, PESEL 48050710337, zmarłym dnia 19 października 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Siemiradzkiego 6/1 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.Strona 4 z 42

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player