godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie VIII Ns 24/18

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wydział VIII Cywilny w sprawie o sygn. akt VIII Ns 24/18 toczy się postępowanie z wniosku Beaty Wełyczko-Brach o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Janie Niedrygoś, s. Jana i Marii z d. Kostuch, ur. 26.12.1929 r. w Wieliczce i zm. 4.09.2017 r. we Wrocławiu, ostatnio zam. we Wrocławiu przy pl. Muzealnym 6/10. W skład majątku pozostałego po spadkodawcy wchodzi m.in. udział ww. nieruchomości. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ogłoszenie VIII C 1245/18

Sygnatura akt VIII C 1245/18

ZARZĄDZENIE

Dnia 13 września 2018 r.

 

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu

Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz

w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu

przeciwko Krzysztofowi Cebuli

o zapłatę

z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

  1. ustanowić dla pozwanego Krzysztofa Cebuli którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie adwokata Kamili Mrozek  z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 4 lok. 34;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Chorzowie  o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
  3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu  jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.              

                                                                                                                                                                          

                                           Z up. Kierownika Sekretariatu

                                           Za zgodność z oryginałem świadczy

                                           Starszy sekretarz sądowy

                                           Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia

                                           Bernadeta Jazłowiecka

 

Ogłoszenie VIII Ns 204/18

   Postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 204/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Elżbiecie Lipnickiej, nr PESEL 55092506862, zmarłej w dniu 23 października 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3/7. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie VIII C 1150/18

Sygnatura akt VIII C 1150/18                                                                                                                                                                                                     Wrocław, dnia 13 września 2018 r.


ZARZĄDZENIE

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
VIII Wydziału Cywilnego Bartłomiej Koelner
po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 roku we Wrocławiu
sprawy z powództwa: Credit Agricole Banku Polskiego S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Cezaremu Czerny
o zapłatę
na podstawie art. 144 k.p.c.:

  1. ustanawia dla pozwanego Cezarego Czerny, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Karoliny Szewczyk -pracownika tutejszego Sądu;
  2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez wywieszenie odpisu niniejszego zarządzenia przez okres 30 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w lokalu Prezydenta Chorzowa
  3. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu od upływu 30 dni od wywieszenia odpisu zarządzenia w budynku sądowym.

Z up. Kierownika Sekretariatu
Za zgodność z oryginałem świadczy
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
Aleksandra Klepacz



Strona 9 z 39

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player