godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie IX Ns 273/18

 

POSTANOWIENIE
 
Dnia 27 listopada 2018 r.
 
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział IX Cywilny Zuzanna Nowotarska-Skóra po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy z udziałem małoletniej Wiktorii Cząstkiewicz reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego Mariolę Grębowicz w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Piotrze Cząstkiewiczu
postanawia:
niezwłocznie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń zamieścić stosownie do treści art. 6363§ 3 k.p.c. i  6381 § 1, 2 i 3 k.p.c. ogłoszenie o następującej treści:
„W dniu 1 października 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziale IX Cywilnym Wiktoria Cząstkiewicz, reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego Mariolę Grębowicz,  złożyła wykaz inwentarza po Piotrze Cząstkiewiczu, nr PESEL 74062502019, zmarłym dnia 8 czerwca 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Wyszyńskiego 123/15 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Ogłoszenie I Cupr 886/18

 

 

ZARZĄDZENIE.

Dnia 12 września 2018 roku

 

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 września 2018 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa: Credit Agricole BP S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Adamowi Skowyra
o zapłatę
w przedmiocie wniosku pełnomocnika strony powodowej o ustanowienie kuratora dla strony pozwanej
zarządza:
 
I. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Adama Skowyra kuratora w osobie Katarzyny Sieczki - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I Cupr 886/18;
 
II. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy,  w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Elbląg (Urzędzie Gminy Elbląg) na okres 30 dni;
 
III. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

Ogłoszenie VIII Ns 296/18

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 31 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 296/18 zezwolił Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 656,76 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) należnej spadkobiercom Ewy Adamczuk, uposażonej rodzinnie po Franciszku Adamczuku, z tytułu niepodjętego wskutek śmierci uposażenia rodzinnego za marzec 2017 r. wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, z zastrzeżeniem, że powyższa kwota powinna zostać wypłacona spadkobiercom zmarłej na ich wniosek po przedłożeniu prawomocnego orzeczenia o nabyciu spadku.  Wobec powyższego wzywa się  następców prawnych Ewy Adamczuk do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

Ogłoszenie IX Ns 296/18

POSTANOWIENIE.
 
Dnia 22 listopada 2018 roku
 
Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym z urzędu
sprawy z udziałemBożeny Ewy Głowackiej-Pomykała
                              i Bartosza Jerzego Głowackiego
zainicjowanej wskutek złożenia wykazu inwentarza po Jerzym Ryszardzie Głowackim
w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza poJerzym Ryszardzie Głowackim
 
postanawia:
 
na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z § 146 RozporządzeniaMinistra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316)zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń ww. Sądu o złożeniu wykazu inwentarza po Jerzym Ryszardzie Głowackim, zmarłym w dniu 17 kwietnia 2018 roku, numer PESEL 53070903818, ostatnio zamieszkałym przy ul. Wyszyńskiego 105a/19, 50-307 Wrocław, o treści:
 
 
„Sygn. akt IX Ns 296/18
 
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 17 października 2018 roku został złożony przez Bożenę Ewę Głowacką-Pomykała i Bartosza Jerzego Głowackiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jerzego Ryszarda Głowackiego, ostatnio zamieszkałego przy ul. Wyszyńskiego 105a/19, 50-307 Wrocław, zmarłego w dniu 17 kwietnia 2018 roku. 
    Pouczenie.
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);
2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);
3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”


Strona 9 z 42

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player