godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie VIII Ns 210/18

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 210/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Zdzisławie Smykalu, nr PESEL 53040809876, zmarłym w dniu 31 maja 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Malczewskiego 2/4. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

Ogłoszenie I C 1520/18

 

ZARZĄDZENIE.
 
Dnia 15 listopada 2018 roku
 
Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2018 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Małgorzacie Taczkowskiej-Nirnberg
o zapłatę
w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie dla strony pozwanej kuratora
zarządza:
 
I.               na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Małgorzaty Taczkowskiej-Nirnberg kuratora w osobie Katarzyny Sieczki - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I C 1520/18;
 
II.             o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Urzędu Miasta Torunia  na okres 30 dni;
 
III.        na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

Ogłoszenie I Cupr 1777/18

Sygn. akt I Cupr 1777/18

 

ZARZĄDZENIE.

Dnia 9 listopada 2018 roku

 

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2018 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa: Credit Agricole BP S.A. we Wrocławiu

przeciwko: Piotrowi Gorczewskiemu

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pełnomocnika strony powodowej o ustanowienie kuratora dla pozwanego

zarządza:

  1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Gorczewskiego kuratora w osobie Pauliny Szalek- pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I Cupr 1777/18;
  2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy,w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Gliwice (Urzędzie Miejskim w Gliwicach) na okres 30 dni;
  3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie VIII C 2177/18

ZARZĄDZENIE

 

Dnia  8 stycznia 2019 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Markowi Bujackiemu
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

  1. ustanowić dla pozwanego Marka Bujackiego którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie aplikanta adwokackiego Aleksandra Dziadosza z Kancelarii Adwokackiej adw. Marii Krzysztoporskiej we Wrocławiu,
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urządu Gminy Rejowiec Fabryczny o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
  3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu  jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.


Strona 3 z 39

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player