godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie IX Ns 191/19

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 191/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Irenie Kamińskiej z domu Tymoczko, córce Stefana i Kseni, PESEL 23070802660, zmarłej w dniu 21 maja 2010 r. w miejscowości Chodorow na terytorium Ukrainy, ostatnio stale przebywającej w Chicago. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie VK 1094/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia V Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w sali 274 przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu odbędzie rozprawa główna w sprawie przeciwko Wojciechowi Wyszyńskiemu, Michałowi Skrzypkowi i Arturowi Wolniewiczowi oskarżonym o czyn z art. 286§ 1 k.k. i inne, sygn. VK 1094/18.


Pouczenie:
Art. 54 § 1 k.p.k.  Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

§ 2. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy;

Art. 387 § 1 k.p.k.  Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.”

Ogłoszenie VIIINs 198/19

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt VIII Ns  198/19 z wniosku Piotra Bojarskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Wieliczko, zmarłej dnia 30 maja 2019r.  we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy  ul. Piastowskiej 31/7. Wzywa się spadkobierców zmarłej, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ogłoszenie VIII Ns 184/19

  W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 184/19 z wniosku Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu  z udziałem  Jana Banaszkiewicza toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po  Ryszardzie Banaszkiewiczu s. Władysława i Janiny zd. Wojciechowskiej, zmarłym dnia 11.12.2017 r. we Wrocławiu, przed śmiercią ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Henryka Probusa 7/10. Wzywa się spadkobierców zmarłego, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ogłoszenie I Ns 139/19

Postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 139/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Józefie Franciszku Kuli, nr PESEL 37080304276, zmarłym w dniu 14 grudnia 2018 r. w Oleśnicy, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Karłowicza 39/1. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.



Strona 3 z 42

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player