godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIII C 1135/19

ZARZĄDZENIE
 
Dnia 31 lipca 2019 r.
 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Elżbiety Misztal
przeciwko Stanisławowi Misztal i Gminie Wrocław
o ustalenie
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.
 1. ustanowić dla pozwanego Stanisława Misztal którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie aplikantki adwokackiej Aleksandry Dziadosz z Kancelarii Adwokackiej adw. Marcina Gajewskiego położonej we Wrocławiu przy ul Krawieckiej 1/104;
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.
   

Ogłoszenie I Ns 50/19

Postanowieniem z dnia 19 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 50/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Marianie Kulmatyckim, nr PESEL 53010814550, zmarłym w dniu 19 grudnia 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Jagiellończyka 2/6 we Wrocławiu. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Ogłoszenie IX Ns 24/19

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, na mocy postanowienia wydanego w sprawie o sygn. IX Ns 24/19  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Michale Szewczyku, zmarłym w dniu 13 maja 2010 roku, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 84/16. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Ogłoszenie IX C 2087/18

ZARZĄDZENIE.
Dnia 2 lipca 2019 roku
Przewodniczący: Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko:  Robertowi Sawickiemu
o zapłatę
w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie kuratora
zarządza:
 
 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Roberta Sawickiego kuratora w osobie Anny Marczak - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt IX C 2087/18,
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu na okres 30 dni,
 3. na podstawie art. 144 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

Ogłoszenie I Ns 129/19

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 27 kwietnia 2019 roku został złożony przez Krzysztofa Skoczylasa wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jacka Skoczylasa, PESEL 71010604816, ostatnio zamieszkałego przy ul. Żeromskiego 44/7, 50-321 Wrocław, zmarłego w dniu 16 sierpnia 2014 roku. 
Pouczenie
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);
2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);
3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 


Strona 3 z 37

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player