godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie IX Ns 104/19

OGŁOSZENIE

 „Postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 104/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Józefie Sośnickim, PESEL 39022604433, zmarłym w dniu 18 września 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Rynek 4/9. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Ogłoszenie I Ns 45/19

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 7 lutego 2018 roku został złożony przez Krzysztofa Piotra Sosnowskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Wandy Zofii Sosnowskiej, numer PESEL 38072402381, ostatnio zamieszkałej przy ul. Sienkiewicza 41 m. 15 we Wrocławiu, zmarłej w dniu 6 sierpnia 2018 roku. 
 
    Pouczenie.
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);
2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);
3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Ogłoszenie VIII Ns 168/19

   W dniu 16 maja 2019 r. przed notariuszem Beatą Teśluk-Sową we Wrocławiu, Bogusława Kisztelińska, Karol Kiszteliński i Katarzyna Kisztelińska złożyli wykaz inwentarza po Piotrze Kisztelińskim, PESEL 66103107574, zmarłym dnia 26 października 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Norberta Barlickiego 12/3 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 214/18

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 października 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sporządzenie spisu inwentarza, na mocy postanowienia wydanego w sprawie o sygn. IX Ns 214/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Marku Zielińskim, zmarłym w dniu 10 listopada  2014 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Jackowskiego 61/9 we Wrocławiu. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 136/19

Sygn. akt IX Ns 136/19

 

POSTANOWIENIE.

 

Dnia 27 maja 2019 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny Małgorzata Ragiel

 

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy

z udziałemHanny Magdaleny Trzeciakowskiej

zainicjowanej wskutek złożenia wykazu inwentarza po Annie Marii Trzeciakowskiej

w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza poAnnie Marii Trzeciakowskiej

postanawia:

 

na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z § 146 RozporządzeniaMinistra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316)zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia
we Wrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń ww. Sądu o złożeniu wykazu inwentarza po Annie Marii Trzeciakowskiej, zmarłej w dniu
1 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu, numer PESEL 49101901968, ostatnio zamieszkałej przy ul. Marcellego Bacciarellego 26 m.5, 51-649 Wrocław, o treści:

 

 

„Sygn. akt IX Ns 136/19

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu
9 maja 2019 roku został złożony przez Hannę Magdalenę Trzeciakowską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Anny Marii Trzeciakowskiej, ostatnio zamieszkałej przy ul. Marcellego Bacciarellego 26 m.5, 51-649 Wrocław, zmarłej w dniu 1 kwietnia 2019 roku. 

    Pouczenie.

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);

2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);

3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć
w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Na oryginale właściwe podpisy.Strona 4 z 37

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player