godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIII Ns 116/19

OGŁOSZENIE
 
„Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 116/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Zofii Krawczyk, PESEL 22092102985, zmarłej w dniu 19 października 2009 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Stanisławskiego 1/5. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają w spisie inwentarza”;

Ogłoszenia VIII Ns 37/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 37/19 z wniosku Przemysława Rudego przy udziale Romana Rudego, Zofii Rudy, Wandy Kozdraś, Ziemowita Rudego, Romana Podkówki, Władysława Podkówki, Wiesława Podkówki, Przemysława Podkówki, Jarosława Podkówki, Kazimierza Podkówki, Andrzeja Podkówki, Haliny Bosy, Danuty Ćwik, Zdzisława Podkówki i Czesława Podkówkim, Krystyny Wrony, Wandy Kaflińskiej, Anny Dłużniewskiej, Tadeusza Szula, Ireneusza Szula, Waldemara Szula, Jolanty Ostasiewicz, Krzysztofa Podkówki, Mariusza Podkówki, Sławomira Podkówki, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Rudy, zmarłej dnia 23 grudnia 2018r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy  ul. Szczytnickiej 18/37. Wzywa się spadkobierców zmarłej, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku

Ogłoszenie VIII C 435/19

 


 


ZARZĄDZENIE.
Dnia 22 maja 2019 roku
Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu Wydział VIII Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Jakubowi Bartczakowi o zapłatę
w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie kuratora dla strony pozwanej
zarządza:

I.  na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Jakuba Bartczaka kuratora w osobie Bernadety Jazłowieckiej - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt VIII C 435/ 19,

II. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na okres 30 dni

III. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszania ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu

 

 

Ogłoszenie VIII Ns 349/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 24 maja 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 349/18 zezwolił Województwu Dolnośląskiemu - Zarząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowanemu przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 940 zł (dziewięćset czterdzieści złotych) tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2018 r. nr IF-WO.7570.328.1.2017.KSZ/BK3 z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Lwówek Śląski, obręb Żerkowice, AM-1, oznaczonej nr 242/7 o pow. 0,0066 ha, która to kwota może być wypłacona spadkobiercy lub spadkobiercom Władysława Saleja po wykazaniu spadkobrania prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypisem aktu poświadczenia dziedziczenia, stosownie do udziału w spadku.
Wobec powyższego wzywa się spadkobierców Władysława Saleja do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Ogłoszenie IX Ns 120/19

 

 
POSTANOWIENIE
 
Dnia 8 maja 2019 r.
 
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia Wydziale IX Cywilnym Zuzanna Nowotarska-Skóra po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym z urzędu  sprawy z udziałem Grażyny Żabickiej i Andrzeja Żabickiego
w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Kamilu Żabickim
postanawia:
niezwłocznie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń zamieścić stosownie do treści      art. 6363§ 3 k.p.c. i  6381 § 1, 2 i 3 k.p.c. ogłoszenie o następującej treści:
„W dniu 24 kwietnia 2019 r. przed notariuszem Wojciechem Zaleskim w Kołobrzegu, Grażyna Żabicka i Andrzej Żabicki, złożyli wykaz inwentarza po Kamilu Żabickim, PESEL 82080207715, którego zwłoki zostały znalezione w dniu 4 lipca 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Jagiełły 5/5 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.
 
 


Strona 5 z 37

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player