godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie I Ns 267/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział I Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pod sygnaturą I Ns 267/18 prowadzi postępowanie z wniosku Gminy Wrocław o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Cieślaku, zmarłym 13.10.2017 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Bolesławieckiej 22/24 m. 69 i wzywa spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku wchodzi dług w kwocie 1.215,67 zł.

Ogłoszenie IX Ns 7/19

Dnia 22 października 2019 r.
POSTANOWIENIE
 
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydziale Cywilnym Agata Kajca po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z urzędu z udziałem Gminy Brzeg, Lilii Stawickiej, Pauliny Stawickiej, Sandry Stawickiej
zainicjowanej wskutek złożenia wykazu inwentarza po Andrzeju Stawickim w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Andrzeju Stawickim
postanawia:
na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6371 § 2 zd. drugie k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń tego Sądu o złożeniu wykazu inwentarza po Andrzeju Stawickim, PESEL 59042207551, zmarłym dnia 28 października 2002 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Rejtana 7/3 we Wrocławiu, o treści:
 
„Sygn. akt IX Ns 7/19
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6371 § 2 zd. drugie k.p.c. ogłasza, że w sprawie IX Ns 7/19 wpłynął złożony przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Edytę Kargul wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Andrzeja Stawickiego, PESEL 59042207551, ostatnio zamieszkałego przy ul. Rejtana 7/3 we Wrocławiu, zmarłym w dniu 28 października 2002 r.
Pouczenie
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Ogłoszenie IX Ns 71/19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 22 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 71/19 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1458,77 zł (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) stanowiącej odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która dotychczas stanowiła współwłasność zmarłego Rudolfa Antoniego Balke, położonej na terenie Miasta Wrocławia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 45/1 AM-4, o pow. 0,1090 ha, obręb Swojczyce, KW nr WR1K/00044573/7, z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może zostać wydana na wniosek spadkobiercy/ów Rudolfa Antoniego Balke, o ile się zgłoszą i pod warunkiem, że wykaże/ą, że był/byli spadkobiercami po Rudolfie Antonim Balke i jednocześnie wierzycielem/ami na dzień kiedy decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2014 r. nr 23/14, znak: IF-AB.7840.2.13.2014.JT2 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B 3-1, odcinek: przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (ulica Krzywoustego), obiekty WWW nr 44.14, nr 44.13, nr 45.6, nr 44.12, nr 44.11, nr 45.5, nr 45.1, nr 44.1, nr 41.3, nr 46.1, nr 41.1, nr 41.2,stała się ostateczna, tj. na dzień 17 grudnia 2014 r., poprzez okazanie: 1 )dowodu tożsamości, 2) prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia bądź innego dokumentu równoważnego, jak również postanowienia o dziale spadku, jeżeli z przedłożonych dokumentów wynika, że krąg spadkobierców obejmował więcej  niż jedną osobę. Wobec powyższego wzywa się spadkobierców Rudolfa Antoniego Balke do odbioru depozytu w terminie 10 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Ogłoszenie VIII Ns 293/18

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wydział VIII Cywilny sygn. akt VIII Ns 293/18 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Piaskowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po mężu Czesławie Piaskowskim, s. Feliksa i Weroniki, ur. 2.04.1936r. w Lesisku i zm. 21.02.20009 r. w Będkowie, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Canaletta 6/2. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ogłoszenie I Ns 156/19

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 636³ § 3 k.p.c. ogłasza, że w sprawie I Ns 156/19 wpłynął złożony przez Andrzeja Tomasza Grotowskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Ewy Romany Grotowskiej, PESEL 40022803326, ostatnio zamieszkałej przy ul. Jezierskiego 9/5 we Wrocławiu, zmarłej w dniu 4 października 2018 r.Strona 5 z 42

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player