godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie I Ns 54/19


POSTANOWIENIE

 16 kwietnia 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie
Przewodniczący    SSR Paweł Kwiatkowski
po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Anny Darłak
o dział spadku po Stefanie Krystku  i Zofii Krystek 
postanawia:


I nakazać Komornikowi Sądowemu przy tutejszym Sądzie sporządzenie spisu inwentarza spadku  po Zofii Krystek zmarłej w dniu 7 listopada 2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu, przy ul. Kochanowskiego 90 oraz sporządzenie spisu inwentarza spadku  po Stefanie Krystku zmarłym w dniu 4 listopada 2000 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu, przy ul. Kochanowskiego 90,
II ściągnąć koszty spisu inwentarza spadku po Zofii Krystek i Stefanie Krystku z majątku spadkowego.

UZASADNIENIE

    Zgodnie z art. 637 § 1 kpc sąd postanowi sporządzenie inwentarza spadku m. in. na wniosek spadkobiercy. W rozpoznawanej sprawie wnioskodawczyni jest spadkobiercą Stefanie Krystku i Zofii Krystek (por. postanowienie tutejszego Sądu z 19 lutego 2019 r., sygn. VIII Ns 299/18). W związku z tym na podstawie art. 637 § 1 kpc orzeczono, jak na w pkt I postanowienia.
    W związku z tym, że sporządzenie spisu inwentarza nastąpiło na wniosek osoby zwolnionej od kosztów sądowych w sprawie, na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1.10.1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza orzeczono, jak w pkt II postanowienia.Dane spadkodawców:
Zofia Krystek, PESEL 23032705608
Stefan Krystek PESEL 19012901814POUCZENIE

Art. 6381 § 4 kpc Ogłoszenie, o którym mowa w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 1 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 

Ogłoszenie VIII Ns 64/19

   Postanowieniem z dnia 8 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 64/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Andrzeju Chiczewskim, nr PESEL 40081506738, zmarłym w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 14/8. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Ogłoszenie VIII Ns 20/19

Sygn. akt VIII Ns 20/19
 
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 17 stycznia 2019 roku został złożony przez Krzysztofa Mariana Ciupek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Józefa Ludwika Ciupek, numer PESEL 32111300678, ostatnio zamieszkałego przy pl. Muzealnym 15/11 we Wrocławiu, zmarłego w dniu 13 stycznia 2018 roku. 
 
Pouczenie.
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);
2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);
3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 79/19

OGŁOSZENIE

Sygnatura akt I Ns 79/19

 „W dniu 11 marca 2019 r. przed notariuszem Dominikiem Sterc we Wrocławiu, Iwona Jagiełło oraz Jerzy Makówka, złożyli wykaz inwentarza po Annie Makówka, PESEL 23120410685, zmarłej dnia 7 lipca 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Nowowiejskiej 45/1 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Ogłoszenie VIII C 132/19

Sygnatura akt VIII C 132/19
 
ZARZĄDZENIE
 
Dnia 8 marca 2019 r.
 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Skarbu Państwa Prezydenta Wrocławia
przeciwko Piotrowi Szopińskiemu
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.
  1. ustanowić dla pozwanego Piotra Szopińskiego którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie Ewy Garczarek z Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 34A lok. 6;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu,
  3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.
 
                                                                                             
Z up. Kierownika Sekretariatu
Za zgodność z oryginałem świadczy
Starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
Bernadeta Jazłowiecka


Strona 6 z 37

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player