godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie IX Ns 245/19

W dniu 10 września 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziale IX Cywilnym Sławomir Wrzesiński złożył wykaz inwentarza po Katarzynie Wrzesińskiej, nr PESEL 77040604965, zmarłej dnia 9 sierpnia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej przy ul. M. Sępa-Szarzyńskiego 30/17 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenei IX Ns 5/19

Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu, pod sygn. akt IX Ns 5/19  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Gniteckim, którego zwłoki znaleziono dnia 18 czerwca 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Plac Staszica 12/12 we Wrocławiu.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku po Grzegorzu Gniteckim, w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie VIII Ns 323/16

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 323/16 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uzupełnił spis inwentarza po Stefanie Jakóbku, zmarłym najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 18/9, zaś wykonanie spisu inwentarza zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agacie Kwolek. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 179/18

Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu, pod sygn. akt IX Ns 179/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Przemysławie Ułasiewiczu, zmarłym dnia 31 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Jedności  Narodowej 164/13 we Wrocławiu.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku po Przemysławie Ułasiewiczu, w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 

Ogłoszenei I Ns 110/19

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sporządzenie spisu inwentarza, na mocy postanowienia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 110/19, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawczyni Zofii Matyldzie Chrystowskiej zmarłej w dniu 27 kwietnia 1970 roku we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 22/1. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.Strona 6 z 42

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player