godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIII C 611/18

Sygn. akt VIII C 611/18

ZARZĄDZENIE.

 

Dnia 14 stycznia 2019 roku

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział VIII Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa: Gminy Wrocław

przeciwko: Tadeuszowi Krawczykowi

o zapłatę

w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie dla strony pozwanej kuratora

zarządza:

  1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Tadeusza Krawczyka kuratora w osobie Moniki Błażewskiej - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt VIII C 611/18;
  2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy,
    w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia na okres 30 dni;
  3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

 

 

z upoważnienia kierownika sekretariatu

                                                                                                              starszy sekretarz sądowy

                                                                                                              Monika Łukiańczyk         

 

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie informatycznym.

 

 

Ogłoszenie VIII Ns 240/18

   Postanowieniem z dnia 31 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 240/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Mariuszu Diug, nr PESEL 63051702253, zmarłym w dniu 11 grudnia 2012 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Oleśnickiej 24/4. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie VIII Ns 305/18

Ogłoszenie


„Postanowieniem z dnia 16 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 305/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Eugenii Kaniowskiej-Fercz, nr PESEL 40102208481, zmarłej w dniu 12 sierpnia 2006 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy     ul. Abramowskiego 26. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Ogłoszenie VIII C 1833/18

Sygnatura akt VIII C 1833/18
 

ZARZĄDZENIE
Dnia 7 grudnia 2018 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Michałowi Waszkinel
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.
I. ustanowić dla pozwanego Michała Waszkinel którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie aplikanta adwokackiego Martę Korus z Kancelarii Adwokackiej adw. Krzysztofa Sobotkiewicza we Wrocławiu przy ul. Sądowej 4;
II. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Luzino o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
III. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.
    

                                                                                              Z up. Kierownika Sekretariatu
                                                                                              Starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
                                                                                                              Bernadeta Jazłowiecka

Ogłoszenie IX Ns 219/18

OGŁOSZENIE

 

 

„Postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 219/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Elżbiecie Zarębie, nr PESEL 59040814906, zmarłej w dniu 7 października 2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Hoene-Wrońskiego 18/3A. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”Strona 10 z 37

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player