godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIII Ns 168/19

   W dniu 16 maja 2019 r. przed notariuszem Beatą Teśluk-Sową we Wrocławiu, Bogusława Kisztelińska, Karol Kiszteliński i Katarzyna Kisztelińska złożyli wykaz inwentarza po Piotrze Kisztelińskim, PESEL 66103107574, zmarłym dnia 26 października 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Norberta Barlickiego 12/3 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 214/18

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 października 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sporządzenie spisu inwentarza, na mocy postanowienia wydanego w sprawie o sygn. IX Ns 214/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Marku Zielińskim, zmarłym w dniu 10 listopada  2014 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Jackowskiego 61/9 we Wrocławiu. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 136/19

Sygn. akt IX Ns 136/19

 

POSTANOWIENIE.

 

Dnia 27 maja 2019 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny Małgorzata Ragiel

 

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy

z udziałemHanny Magdaleny Trzeciakowskiej

zainicjowanej wskutek złożenia wykazu inwentarza po Annie Marii Trzeciakowskiej

w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza poAnnie Marii Trzeciakowskiej

postanawia:

 

na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z § 146 RozporządzeniaMinistra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316)zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia
we Wrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń ww. Sądu o złożeniu wykazu inwentarza po Annie Marii Trzeciakowskiej, zmarłej w dniu
1 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu, numer PESEL 49101901968, ostatnio zamieszkałej przy ul. Marcellego Bacciarellego 26 m.5, 51-649 Wrocław, o treści:

 

 

„Sygn. akt IX Ns 136/19

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu
9 maja 2019 roku został złożony przez Hannę Magdalenę Trzeciakowską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Anny Marii Trzeciakowskiej, ostatnio zamieszkałej przy ul. Marcellego Bacciarellego 26 m.5, 51-649 Wrocław, zmarłej w dniu 1 kwietnia 2019 roku. 

    Pouczenie.

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);

2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);

3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć
w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Na oryginale właściwe podpisy.

Ogłoszenie VIII Ns 116/19

OGŁOSZENIE
 
„Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 116/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Zofii Krawczyk, PESEL 22092102985, zmarłej w dniu 19 października 2009 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Stanisławskiego 1/5. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają w spisie inwentarza”;

Ogłoszenia VIII Ns 37/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 37/19 z wniosku Przemysława Rudego przy udziale Romana Rudego, Zofii Rudy, Wandy Kozdraś, Ziemowita Rudego, Romana Podkówki, Władysława Podkówki, Wiesława Podkówki, Przemysława Podkówki, Jarosława Podkówki, Kazimierza Podkówki, Andrzeja Podkówki, Haliny Bosy, Danuty Ćwik, Zdzisława Podkówki i Czesława Podkówkim, Krystyny Wrony, Wandy Kaflińskiej, Anny Dłużniewskiej, Tadeusza Szula, Ireneusza Szula, Waldemara Szula, Jolanty Ostasiewicz, Krzysztofa Podkówki, Mariusza Podkówki, Sławomira Podkówki, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Rudy, zmarłej dnia 23 grudnia 2018r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy  ul. Szczytnickiej 18/37. Wzywa się spadkobierców zmarłej, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadkuStrona 10 z 42

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player