godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIII N 328/19

   W dniu 9 lipca 2019 r. przed Niną Klimza – Ciejpą – zastępcą notariusza Wita Tarkowskiego we Wrocławiu, Izabela Żabska złożyła wykaz inwentarza po Krystynie Mórawskiej, nr PESEL 47051103146, zmarłej dnia 8 maja 2019 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Grunwaldzkiej 10/3A we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 168/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sporządzenie spisu inwentarza, na mocy postanowienia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 168/18, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Janie Szumlańskim, zmarłym w dniu 2 grudnia 2016 roku we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. 8 Maja 74/2. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 322/18

   Postanowieniem z dnia 19 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 322/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Bożenie Ewie Jakóbczak, nr PESEL 61092706409, zmarłej w dniu 21 lipca 2011 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Józefa Lompy 9/12 we Wrocławiu. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 115/19

   Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 115/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Jerzym Józefie Hajniszu, nr PESEL 47031208498, zmarłym w dniu 28 lipca 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Wysokiej 13/4 we Wrocławiu. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 188/19

Sygn. akt IX Ns 188/19
 
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu
15 kwietnia 2019 roku został złożony przez Grzegorza Sternińskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Marii Michałowskiej, ostatnio zamieszkałej przy ul. Olszewskiego 23A m. 31, 51-642 Wrocław, zmarłej w dniu 1 września 2018 roku. 
    Pouczenie.

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);
  2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);
  3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Strona 2 z 37

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player