Poradnik Interesanta

Poradnik Interesanta

  Sposoby wszczynania postępowań

Postępowanie sądowe nie jest jednorodne, obejmuje szereg różnych jego rodzajów. Poniżej znajdują się jedynie ogólne informacje. Postępowanie sądowe wszczynane jest:

1. co do zasady w drodze pisemnej, za pomocą pisma procesowego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych, przygotowywanego przez stronę postępowa-nia (powoda, wnioskodawcę itp.)

2. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe w sprawach cywilnych wnosi się pisemnie, ale na urzędowych formularzach, które dostępne są na stronie internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

3. w niektórych przypadkach postępowanie sądowe może zostać wszczęte ustnie (zob. art. 466 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 101 ze zm.) dalej: Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych);

4 .elektroniczne postępowanie upominawcze (rodzaj postępowania cywilnego) wszczyna się wyłącznie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej https://www.e-sad.gov.pl/. Informacje o tym rodzaju postepowania znajdują się na stronie internetowej: https://www.e-sad.gov.pl/;

5. w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek można złożyć na piśmie albo drogą elektroniczną - wypełniając formularze na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/;

6. wszczęcie postępowania karnego następuje jedynie na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu;

7. za pomocą pisemnego wniosku o ukaranie, przygotowywanego w sprawie o wykroczenie przez organy ścigania, np. przez Policję.

 

 Rodzaje środków odwoławczych i terminy do ich wniesienia

https://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/dokumenty/rodzaje_srodkow_odwolawczych_i_terminy_do_ich_wniesienia

 

  Opłaty sądowe

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 785)  określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000785/U/D20190785Lj.pdf

OPŁATY I KOSZTY W SPRAWACH KARNYCH

Ustawa o kosztach w sprawach karnych:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830490223/U/D19830223Lj.pdf

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001566

 Opłaty można uiszczać:
- zakupionymi znakami opłaty sądowej w kasie sądu lub na stronie internetowej:
https://oplaty.ms.gov.pl/znaki-oplaty-sadowej/zakup
- lub przelewem na konto podając sygnaturę akt. Numery odpowiednich kont Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podane są w zakładce Konta bankowe.

Punkt kasowy znajduje się w siedzibie Sądu Okręgowego  we Wrocławiu

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://oplaty.ms.gov.pl/

 

Broszury informacyjno-edukacyjne

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/

 

Nieodpłatna pomoc prawna

http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=129

 

Pytania i odpowiedzi

http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=17&Itemid=130

 

Wzory i formularze

http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=774:wzory-pism&catid=65:wzory-i-formularze&Itemid=127

 

https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/podstawowe-informacje-dotyczace-skladania-skargi-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/informacja-o-formularzach-stosowanych-w-postepowaniu-w-sprawie-europejskiego-nakazu-zaplaty/

 

Zobacz stopkę...