Poradnik Interesanta

Poradnik Interesanta

  Sposoby wszczynania postępowań

Postępowanie sądowe nie jest jednorodne, obejmuje szereg różnych jego rodzajów. Poniżej znajdują się jedynie ogólne informacje. Postępowanie sądowe wszczynane jest:

1. co do zasady w drodze pisemnej, za pomocą pisma procesowego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych, przygotowywanego przez stronę postępowa-nia (powoda, wnioskodawcę itp.)

2. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe w sprawach cywilnych wnosi się pisemnie, ale na urzędowych formularzach, które dostępne są na stronie internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

3. w niektórych przypadkach postępowanie sądowe może zostać wszczęte ustnie (zob. art. 466 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 101 ze zm.) dalej: Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych);

4 .elektroniczne postępowanie upominawcze (rodzaj postępowania cywilnego) wszczyna się wyłącznie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej https://www.e-sad.gov.pl/. Informacje o tym rodzaju postepowania znajdują się na stronie internetowej: https://www.e-sad.gov.pl/;

5. w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek można złożyć na piśmie albo drogą elektroniczną - wypełniając formularze na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/;

6. wszczęcie postępowania karnego następuje jedynie na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu;

7. za pomocą pisemnego wniosku o ukaranie, przygotowywanego w sprawie o wykroczenie przez organy ścigania, np. przez Policję.

 

 Rodzaje środków odwoławczych i terminy do ich wniesienia

https://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/dokumenty/rodzaje_srodkow_odwolawczych_i_terminy_do_ich_wniesienia

 

  Opłaty sądowe

Informacje ogólne

Ustawa z  28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018.300 j.t.)  określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata może być stała, stosunkowa albo podsta-wowa.

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę.

 

 

Opłaty należy uiszczać w formie:

-  elektronicznej: e-znaki są możliwe do nabycia na stronie systemu e-Płatności, pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

-  gotówkowej w Punkcie Kasowym Sądu podając sygnaturę akt,

-  bezgotówkowej (przelew tradycyjny na rachunek bieżący dochodów sądu

-  Numery odpowiednich kont Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu podane są w zakładce Konta bankowe(http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=121)Opłaty kancelaryjne

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

   1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu;

   2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;

   3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności

   4. zaświadczenia

- pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokument.


Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych

 

Broszury informacyjno-edukacyjne

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/

 

Nieodpłatna pomoc prawna

http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=129

 

Pytania i odpowiedzi

http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=17&Itemid=130

 

Wzory i formularze

http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=774:wzory-pism&catid=65:wzory-i-formularze&Itemid=127

 

https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/podstawowe-informacje-dotyczace-skladania-skargi-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/informacja-o-formularzach-stosowanych-w-postepowaniu-w-sprawie-europejskiego-nakazu-zaplaty/

 

Zobacz stopkę...