Ogłoszenie VIII C 1833/18

Sygnatura akt VIII C 1833/18
 

ZARZĄDZENIE
Dnia 7 grudnia 2018 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Michałowi Waszkinel
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.
I. ustanowić dla pozwanego Michała Waszkinel którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie aplikanta adwokackiego Martę Korus z Kancelarii Adwokackiej adw. Krzysztofa Sobotkiewicza we Wrocławiu przy ul. Sądowej 4;
II. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Luzino o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
III. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.
    

                                                                                              Z up. Kierownika Sekretariatu
                                                                                              Starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
                                                                                                              Bernadeta Jazłowiecka
 

Zobacz stopkę...