Ogłoszenie VIII Ns 240/18

   Postanowieniem z dnia 31 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 240/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Mariuszu Diug, nr PESEL 63051702253, zmarłym w dniu 11 grudnia 2012 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Oleśnickiej 24/4. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Zobacz stopkę...